<< Station 1 | Zpět na Průmysl stezka | Station 3  >>

Stanice měření spodní vody
Spodní vodou je nazývána podzemní voda, která souvisle vyplňuje duté prostory zemské kůry, jako jsou póry nebo trhliny. Její pohyb je určován gravitací a třecími silami. Spodní voda podléhá pouze gravitační síle. Teče horizontálně dutými prostory spodní půdy.

Povrch spodní vody je označován jako hladina spodní vody. Nad touto plochou se nachází kapilární okraj. Tato spodní vlhkost je udržována v půdě adhezním a kapilárním působením v rozporu s gravitační silou. Rostliny odebírají z této zóny živiny a vodu.

Vodiče spodní vody jsou sypké (písek, štěrk) nebo pevné horniny (žula, vápenec), jejichž souvislé dutiny jsou dost velké, aby jimi mohla proudit voda. Horniny s velmi malými nebo nesouvislými póry (jíl) brání průtoku spodní vody. Rychlost průtoku spodní vody je velmi rozdílná. V písku je to 1 metr denně, ve štěrku 5 – 20 metrů, v trhlinaté hornině může dosáhnout až více než 100 metrů za hodinu (směrné hodnoty). Spodní voda teče do odvodňovací stoky, řeky nebo jezera nebo pramení na zemském povrchu.
Povrchové vodstvo jako vodní toky a rybníky s podzemní vodou často úzce souvisí. Především v obdobích sucha napájí spodní voda potoky a řeky a zabraňuje tak jejich

Spodní vody
Hlavními vodiči spodní vody na svahu Hirschau – Schnaittenbach jsou třetihorní pískovce. Před začátkem těžby proud spodní vody směřoval po sklonu vrstev severovýchodním směrem.

V důsledku těžby se v blízkém okolí povrchového dolu vytvořila poklesová propadlina. Pokles vodní hladiny představuje
oproti původnímu stavu spodní vody až 65 metrů, což má samozřejmě vliv na povrchovou vodu, flóru a faunu.

Na stanici měření spodní vody lze stav a kvalitu spodní vody přezkoumat. Stav spodní vody se měří světelnou měřicí olovnicí a tlakovými sondami. V okolí povrchového dolu je již rozmístěno 40 měřicích stanic podzemní vody, odkud bude možno pozorovat spodní vodu mnoho let. V letech s vysokým výskytem srážek hladina spodní vody stoupá, v letech s nízkým počtem srážek klesá. Stav spodní vody na této měřicí stanici se pohybuje mezi 6,2 m a 1,8 m pod terénem.

 


Obr: Profil měřicí stanice spodní vody

<< Station 1 | Zpět na Průmysl stezka | Station 3  >>