<< Station 6 | Zpět na Průmysl stezka | Station 8  >>

Zajišťování surovin, ochrana přírodního prostředí, následné využití krajiny
Ložiska jsou vázána na určitý prostor a místo a nedají se rozšiřovat. Jejich využívání je náročné na plochu a hloubku. Konkuruje jiným zdrojům vázaným na místo svého výskytu, jako jsou voda, příroda nebo využívání jiných druhů zdrojů, které je náročné na plochu, jako např. obhospodařování půdy a její obdělávání.

Z hospodářských a společenskopolitických důvodů je třeba v rámci prevence a plánování rozhodovat včas o tom, které zdroje se mají na určitém území během určité doby využívat přednostně.

Zajištění surovin jako starost do budoucna
Využívání domácích surovin podstatně přispívá k udržení naší životní úrovně a k jejímu dalšímu rozvoji. Proto je zajištění surovin starostí existenční.

Průměrná roční spotřeba nerostných surovin na 1 obyvatele v Bavorsku

Písek a štěrk 7.000 kg
Přírodní kámen 2.900 kg
Jíl a hlína 830 kg
Cementové suroviny 720 kg
Průmyslové nerosty (kaolín, živec, křemen, sůl, bentonit, křemičitá hlinka atd.) 625 kg
Vápenec 250 kg
Přírodní sádra a anhydrit 85 kg
Přírodní kamenný materiál 30 kg
Zdroj: Bavorské ministerstvo hospodářství, dopravy a technologií: S
uroviny v Bavorsku, situatice – prognózy – program, 2002, 120 str.

Příroda a krajina
Podle článku 6, odst. 1 Bavorského zákona o ochraně přírodě představují těžební opatření zásahy do přírody a krajiny. Těžba povrchových surovin mění vzhled a využití zemského povrchu a může narušováním nejvyšší půdní vrstvy a její flóry a fauny do značné míry ovlivnit přírodní rovnováhu, obraz krajiny a tím i požitek z přírody.

Nevyhnutelné zásahy do přírody a krajiny (podle článku 6a, odst. 1 Bavorského zákona o ochraně přírody) je třeba regulovat vyrovnávacími opatřeními. Tam, kde to není možné, je nutno uvážit: pokud je zájem ochrany přírody prvořadý, k žádným zásahům nedojde; má-li využití surovin větší cenu, je třeba provést náhradní opatření.

Rekultivačními a renaturizačními plány, které jsou odsouhlaseny na úřadech ochrany přírody, lze dosáhnout rovnováhy zájmu ochrany přírody a péči o krajinu se zájmy zajišťování surovin.

Pro kaolínový revír Hirschau – Schnaittenbach byl vypracován koncept následného využití krajiny, který má být postupně realizován. Cílem je vytvoření blízké rekreační oblasti, v níž bude krajina s jezírky nabízet mnoho možností pro využití volného času.

<< Station 6 | Zpět na Průmysl stezka | Station 8  >>